ΕΛΛΗΝΕΣ

 
Αρμόδια Υπηρεσία: Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.
 
Αίτηση (παρέχεται από το Δήμο).
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
Υπεύθυνη Δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι:
"είμαι κάτοικος Δήμου (π.χ. Αθηναίων), ο βαθμός του γάμου μου είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος κλπ και ότι δεν υπάρχει κώλυμα για το γάμο μου σύμφωνα με τα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 και 1360 του Αστικού Κώδικα''.
 
Αγγελία σε ημερήσια εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
Να είναι άνω των 18 ετών.
Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος.
 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
 
Πιστοποιητικό Γέννησης (να έχει το Apostille από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας προέλευσης).
Διαζευκτήριο (προσκομίζεται από τη χώρα προέλευσης και πρέπει να έχει τοApostille από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές).
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας (προσκομίζεται από τη χώρα προέλευσης και πρέπει να έχει το Apostille από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας προέλευσης).
Πιστοποιητικό Αγαμίας από το Προξενείο τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου.
Να είναι άνω των 18 ετών.
Αγγελία σε ημερήσια εφημερίδα (δύο φύλλα, ένα για τον καθένα).
VISA ή Άδεια Παραμονής.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά είτε από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας σας είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι).
 
Αφού κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η Άδεια του Γάμου εκδίδεται μετά από 7 ημέρες, όπως ορίζει ο Νόμος.
 
Οι μελλόνυμφοι μπορούν κατόπιν να τελέσουν το γάμο τους σε όποιο Δήμο επιθυμούν, κάνοντας στο Δήμο αυτό μια κοινή Αίτηση, δηλώνοντας την ημέρα και ώρα τέλεσης του γάμου τους καθώς και το επίθετο που θα φέρουν τα παιδιά που θα προέλθουν από αυτό το γάμο.
Η αίτηση θα πρέπει να προηγείται τουλάχιστον μια (1) ημέρα από την ημέρα τέλεσης του γάμου.
 
Κατά την τελετή του γάμου, ο κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται και από έναν ενήλικο μάρτυρα με την ταυτότητά του.
 
Τι είναι το Apostille Stamp:
Είναι ένα έγγραφο πιστοποίησης, για διεθνή χρήση εγγράφων, στις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Το Apostille Stamp απαιτείται σε όλα τα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε για το Δημαρχείο και πρέπει το κάθε έγγραφο να έχει ένα ξεχωριστό Apostille Stamp.
 
Ορθόδοξος γάμος
 
Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε εφημερίδα η οποία προσκομίζεται στο Ναό.
Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ γιά Γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).
Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα που θα έχουν προκαθορίσει με τον Εφημέριο.
Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο.
 
Για την έκδοσή του χρειάζονται:
 
Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.
Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των Μελλονύμφων. Τα έντυπα προμηθεύονται από την ΔΟΥ ή άλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημέριου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο.
Κληρικόσημο των δύο ( 2) ΕΥΡΩ για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.
 
Ειδικές περιπτώσεις:
 
1) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάμο αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
 
2) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση τουβαθμού Γάμου (Ἅ' ή Β'), από την Ενορία ήτη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
 
3) Σε περίπτωση που ο ένας εκ των Μελλονύμφων κατοικείσε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πουθα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
 
4) Κατά παράδοση, ο Γάμος τελείται στην Ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δεν επιθυμείνα τελεσθεί ο Γάμος της, στην Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, εντός Αττικής, τότε υποχρεούται στην καταβολή χρηματικούποσού 50 ΕΥΡΩ στην Ενορία της, για το δικαίωμα μεταβίβασης.
 
5) Φάκελος αιτήσεως Άδειας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.
 
6) Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σε Εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.
 
7) Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο, για να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.
 
8) Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο:
 
Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεόνυμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους)
Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων. Δύο αντίτυπα, ένα για κάθε νεόνυμφο.
9) Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεόνυμφων ή από εκπρόσωπό τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.
 
Καθολικός γάμος
 
Πιστοποιητικό Γέννησης και Βάφτισης (από τον ιερέα όχι από το Δήμο).
Πιστοποιητικό Ελευθερίας (από τον ιερέα όχι από το Δήμο).
Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Χρίσματος.
Να είναι άνω των 18 ετών.
Αν οι μελλόνυμφοι είναι αλλοδαποί που παντρεύονται στην Ελλάδα, θα χρειαστούν αντίγραφα διαβατηρίων τόσο του ζεύγους όσο και των μαρτύρων. Επίσης χρειάζεται και άδεια από τον Επίσκοπο του τόπου του γαμπρού και της νύφης, ότι τους επιτρέπει το γάμο σε άλλη χώρα
Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και σε περίπτωση ξένων που σκοπεύουν να κάνουν θρησκευτικό καθολικό γάμο στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά είτε από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας τους είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι) και να είναι έτοιμα προς κατάθεση τουλάχιστον 2 μήνες πριν την ημερομηνία του γάμου.
 
Free style
 
Η Εταιρεία μας πέραν των άλλων μυστηρίων φροντίζει για την νόμιμη τέλεση και άλλων μυστηρίων από άλλες χώρες και κάθε είδους θρησκεία.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε πληροφορίες για την τελετή που επιθυμείτε να σχεδιάσουμε.